Onderdelen windmotor (vrij naar Bergstra & Hengst).

  Onderdelen Amerikaanse windmotor (vrij naar Bergstra & Hengst).

 

 Toren en pompput (bron: www.kynhout.nl).

 

 De pompput (bron: www.kynhout.nl).

 

 Opengewerkte tekening van de centrifugaalpomp (bron: www.kynhout.nl).