Stichting tot behoud molen Gerrit Goukespolder (RSIN: 856517045).

De stichting heeft als doel het restaureren van de molen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen. De stichting heeft niet als doel het maken van winst, en het bestuur bestaat uit onderstaande onbezoldigde vrijwilligers:

 

Bestuur

Voorzitter

Dhr. S. Jansma,

Stylsmastrjitte 2, Burdaard.

 

Secretaris

Dhr. G. de Graaf,

Eewal 49, Burdaard.

 

Penningmeester

Mevr. H.J. Boersma, 

Wytsmastraat 14a, Burdaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail van 'De melkvaarder'

van Ruurd Wiersma met 

hierop misschien 'onze' Amerikaanse windmotor. 


Overige gegevens

Locatie molen:

Molen Gerrit Goukespolder

Nabij Klaarkampsterwei 26

9105 AZ Rinsumageast

 

Postadres stichting:

Stichting tot behoud 

Molen Gerrit Goukespolder

Eewal 49 

9112 HB Burdaard

 

Bankrekening:

NL 61 RABO 03122 67274

 

Overige contactgegevens:

E-mail: gerlofdegraaf@gmail.com

Telefoon: 06 - 2303 8656

 

 


 

30 juni 2016:

Het bestuur eigenlijk voor het eerst bijeen. Bijeenkomst voor het oprichten van de stichting bij notaris Hellema in Dokkum die dit geheel kosteloos voor ons verzorgde.

Beleidsplan

In het kader van de nieuwe ANBI-regeling moeten per 1 januari 2014 alle stichtingen met een ANBI-status hun beleidsplan publiceren via internet. We hebben deze status van algemeen nut beogende instelling verworven per 30 juni 2016. Daarnaast is onze stichting per die datum ook aangewezen als culturele ANBI.

 

Lengte en geldigheidsduur.

Dit beleidsplan beslaat de periode 1 januari 2016 - 31 december 2018. 

 

Visie en missie.

De Amerikaanse windmotor aan de Dokkumer Ee nabij Burdaard heeft een hoge cultuurhistorische- en zeldzaamheidswaarde. Aangezien windmotoren van deze grootte vrijwel zijn verdwenen en er in deze streek al heel weinig van dit soort molens zijn overgebleven, vinden wij dat deze molen gerestaureerd dient te worden en behouden

moet blijven voor het nageslacht.

 

Strategie.

Hiertoe hebben we een stichting opgericht met als doel het restaureren van de molen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Van belang in dit verband zijn de volgende zaken:

- de stichting heeft niet als doel het maken van winst;

- aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend;

- een eventueel batig saldo in geval van ontbinden van de stichting wordt besteed ten  

  behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

 

Werkzaamheden.

In september 2016 dienden we een subsidieaanvraag in bij de Provincie Fryslân en in december 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân besloten ons deze subsidie te verlenen. Vervolgens gingen we in 2017 fondsen aanschrijven en donateurs werven om de begroting sluitend te maken. 2018 wordt het jaar van de feitelijke restauratie, hierover meer op de pagina 'De restauratie'. 

 

Financieel.

In het boekjaar 2016 viel er op financieel gebied eerst weinig te melden:

- de architect die de restauratie voorbereidt en zal begeleiden  (G.J. van Reeuwijk

  Bouwmeester uit Arum) deed dit in persoonlijke tijd;

- enkele opstartkosten, zoals gemeentelijke leges en de kosten van het openen van een bankrekening, zijn door Dorpsbelang Burdaard/Jislum e.o. voorgeschoten;

- het oprichten van de stichting is door notaris Hellema uit Dokkum kosteloos geregeld.

 

 

 

UPDATE:

 

Financieel overzicht per 10 januari 2018:

 

Totale kosten restauratie                                 €  120.000, - -

Toegekende bedragen per beschikking:

Provincie Fryslân                              €    46.227,55      

Wetterskip Fryslân                            -     25.000, - -      

Gemeente Dantumadiel                  -     15.000, - -

Vereniging De Hollandsche Molen -     14.500, - -       

Meindersma Sybengafonds            -       5.000, - -

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stg.  -       3.750, - -

Van Heloma Stichting                       -       2.000, - -

P.W. Janssen Friesche Stichting      -       1.500, - -

Stichting Juckema-Sideriusfonds    -       1.500, - -

Dinamofonds                                     -       1.000, - - 

Stg. Bouwcultuurfonds Friesland   -       1.000, - -

Boelstra Olivier stichting              -      1.000, - -

Rotary Dokkum                                 -           500, - - +

Totaal dekking                                                      -   117.977,55 -/-

 

Tekort ongeveer                                                   €      2.022,45